Pravila tekmovanja

1. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

Nočno orientacijsko tekmovanje (v nadaljnjem besedilu NOT) vsako leto organizira Društvo tabornikov rod Močvirski tulipani iz Ljubljane. Tekmovanje je dvodnevno in se prične v soboto zvečer in konča v nedeljo zjutraj.

2. člen

NOT je potrebno razpisati vsaj mesec dni pred tekmovanjem. Razpis mora obsegati:

 • naslov, kamor naj se pošljejo prijave 
 • kraj in čas NOT-a
 • rok za prijave
 • višino štartnine in transakcijski račun, na katerega se ta nakaže
 • ostale pomembne informacije

3. člen

Tekmuje se v sedmih kategorijah:

 • NOT afraid (od 15 do 16 let)
 • popotniki (od 16 do 20 let)
 • popotnice (od 16 do 20 let)
 • grče (21 in več let)
 • grčice (21 in več let)
 • korenine (v povprečju 30 let ali več)
 • solo (posamezni tekmovalci od 16 let dalje)

4. člen

Organizator si pridržuje pravico, da zaradi tehtnih razlogov ne priredi tekmovanja za kategorijo solo. To odločitev mora sporočiti najmanj 50 dni pred pričetkom tekmovanja.

5. člen

Starost tekmovalcev se računa po koledarskem letu. V ekipi lahko en član odstopa od predpisane starosti, vendar samo za eno leto. Ekipa, ki po starosti spada v kategorijo korenine, lahko tekmuje tudi v kategoriji grče ali grčice. Kot potrdilo o starosti velja osebni dokument s sliko ali članska izkaznica ZTS.

6. člen

Ekipe štejejo pet članov. Tekmujejo lahko tudi štiričlanske ekipe. V kategoriji solo tekmujejo posamezni tekmovalci.

7. člen

Če ima ekipa več kot polovico članov ženskega spola, lahko tekmuje v ženski kategoriji. Ekipe korenin in NOT afraid so lahko mešane po spolu. Povprečna starost članov v kategoriji korenin je 30 let ali več.

8. člen

V kategoriji solo se praviloma tekmuje po uradnih pravilih IOF (International Orienteering Federation). Vsa odstopanja bodo objavljena v razpisu tekmovanja. Praviloma se tekmuje na DTK kartah 1:25000.

9. člen

Tekmovalci naj bodo oblečeni v kroje in naj se na tekmovanju vedejo taborniško.

10. člen

Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.

11. člen

Organizator lahko zaradi tehtnega vzroka NOT odpove ali prestavi.

2. POGOJI TEKMOVANJA

12. člen

Rod mora svoje ekipe in solo tekmovalce prijaviti v roku, ki ga je določil organizator. Prijave potekajo preko spleta. Prijavnico najdete na uradni spletni strani tekmovanja (http://not.mocvirc.si). Brez plačila prijava ni veljavna. Izpolnjeno obvezo o vedenju članov ekipe v skladu s taborniškimi zakoni, ki mora vsebovati rodov žig in podpis načelnika oz. starešine rodu, skenirajte in pošljite po elektronski pošti ali oddajte na prijavah na dan tekmovanja. Člani netaborniških društev in organizacij prav tako potrebujejo izpolnjeno obvezo, ki jo podpiše vodja društva ali organizacije.

13. člen

Rod mora nakazati štartnino na transakcijski račun organizatorja. Štartnina se na štartu ne sprejema.

14. člen

Vodja ekipe pri prijavi na samem tekmovanju predloži zdravstvene in taborniške izkaznice članov ekipe.

15. člen

Vodja ekipe se po zboru ekip udeleži sestanka vodij ekip, kjer se izžreba štartne številke, razen v kategoriji solo, kjer je štartna lista narejena po zaključku prijav.

16. člen

Izpolnjena izjava za mladoletne je obvezna za vse mladoletne udeležence tekmovanja. Tekmovalci jo oddajo na prijavah na dan tekmovanja. Brez izjave mladoletni tekmovalci ne morejo tekmovati.

3. OPREMA

17. člen

Ekipa naj ima s seboj (obvezno):

 • busolo
 • meter
 • pribor za delo na karti

Vsak tekmovalec naj ima:

 • taborniški kroj in rutko (obvezno)
 • baterijsko svetilko
 • piščalko
 • spalno vrečo
 • copate
 • primerno obleko in obutev
 • menažko in pribor
 • čutaro
 • zdravstveno, taborniško in osebno izkaznico ali potni list 
 • delujoč mobilni telefon (vsaj en tekmovalec v ekipi in vsak posameznik v kategoriji solo)

4. NALOGE

4.1. ORIENTACIJSKI POHOD

18. člen

Dolžina prog za posamezne kategorije je razvidna iz naslednje tabele:

KategorijaDolžina progeSkupen vzponŠtevilo KT
NOT afraid5 – 9 kmmax. 600 m7 – 12
Popotniki5 – 11 kmmax. 600 m7 – 12
Popotnice4 – 8 kmmax. 500 m6 – 10
Grče7 – 13 kmmax. 800 m8 – 12
Grčice5 – 9 kmmax. 600 m7 – 12
Korenine5 – 8 kmmax. 600 m7 – 12
Solo7 – 15 kmmax. 1000 m8 – 15

19. člen

Kontrolne točke (v nadaljnjem besedilu KT) so “žive” ali “mrtve”. Živo KT označuje neosvetljen šotor tipa “tabornik”, prihod na kontrolo pa overi kontrolor, ki je na KT. Mrtvo KT označuje tristrana prizma velikosti 30 x 30 cm, katere stranice so po diagonali razdeljene na belo in rdeče polje. Poleg prizme je nameščeno belo odsevno telo (kresnička), ki odbija svetlobo na vse strani. Prihod na KT se potrdi z elektronskim perforiranjem.

20. člen

Ekipa mora celo progo prehoditi skupaj.

21. člen

Ekipa konča orientacijski pohod, ko prispejo na cilj vsi člani ekipe, odda štartni karton in se elektronsko perforira.

22. člen

Tekmovalci v kategoriji solo ne opravljajo nalog pred štartom in na progi, ki so navedene v členih 23 do 31. Za solo tekmovalce ne veljajo členi o točkovanju – 32. in 35. do 40. člen.

4.2. VRISOVANJE

23. člen

Organizator lahko uporabi karto kateregakoli območja v Sloveniji za naloge vrisovanja in tega v naprej ni dolžan povedati. Pri opravljanju naloge vrisovanja se lahko uporabljata le dve karti, ki ju priskrbi organizator (ekipa si ne sme pomagati z lastnimi kartami). Karte so lahko v merilu 1:50000, 1:25000 ali 1:10000. Oceni se le ena karta, ki jo izbere ekipa.

24. člen

Vrisuje se tik pred štartom ekipe. Čas vrisovanja je omejen na 25 minut. Ko čas poteče, kontrolor preveri pravilnost vrisanih KT in vriše manjkajoče. KT je pravilno vrisana, če odstopa največ 2 mm.

25. člen

Med vrisovanjem kontrolor ne preverja pravilnosti.

4.3. TOPOGRAFSKI TEST

26. člen

Test iz topografije se rešuje pred vrisovanjem. Vsak član pisno odgovarja na samo en test, ki je sestavljen iz petih vprašanj s področja topografije in orientacije. Čas reševanja je omejen na 5 minut. Če ima ekipa 4 člane, lahko en član rešuje dodatni test, vendar šele po tem, ko reši svojega.

4.4. TEST IZ PRVE POMOČI

27. člen

Test iz prve pomoči je skupinski in se opravlja na eni od kontrolnih točk. Test je pisen, lahko pa vsebuje tudi praktične naloge. Mrtvi čas je predviden le, kadar mora ekipa čakati na izvrševanje naloge zaradi gneče na KT.

4.5. SIGNALIZACIJA

28. člen

Signalizacija se opravlja na eni od kontrolnih točk. Oddaja se 25 znakov (črke in številke) s pomočjo Morsejeve abecede v eno smer z eno baterijsko svetilko, na razdalji 50 -100 m. Šteje se čas od prevzema naloge do izročitve sprejetega besedila kontrolorju. Mrtvi čas je predviden le, kadar mora ekipa čakati na izvrševanje naloge zaradi gneče na KT.

4.6. PREHOD MINSKEGA POLJA

29. člen

Prehod minskega polja se opravlja na eni od kontrolnih točk. Pri prehodu je potrebno s pomočjo petih azimutov in razdalj poiskati končno točko. Ekipa lahko hodi preko minskega polja največ 10 minut. Mrtvi čas je predviden le, kadar mora ekipa čakati na izvrševanje naloge zaradi gneče na KT.

4.7. HITROSTNA ETAPA

30. člen

Hitrostno etapo se opravlja med dvema kontrolnima točkama. Dolžina hitrostne etape je od 500 do 1500 m. Cilj hitrostne etape si ekipa preriše na karto na startu hitrostne etape. Šteje se čas od prejema karte za preris cilja do prihoda zadnjega člana ekipe na cilj hitrostne etape.

4.8. KT PLUS

31. člen

Na KT plus se opravlja naloga, povezana s taborniškim znanjem, določena s strani organizatorja. Organizator ni dolžan vnaprej povedati, za kakšno nalogo gre, in jo predstavi na dan tekmovanja.

5. TOČKOVANJE

32. člen

Za vsako pravilno vrisano kontrolno točko ekipa dobi 20 točk.

33. člen

Za vsako najdeno kontrolno točko ekipa dobi 100 točk.

V kategoriji solo se najdene kontrolne točke ne točkujejo. Tekmovalci z več najdenimi kontrolnimi točkami so, ne glede na čas, pred tekmovalci z manj najdenimi kontrolnimi točkami. Tekmuje se po uradnih pravilih IOF (International Orienteering Federation).

34. člen

Za minuto prekoračitve predpisane časovnice se ekipi odšteje 2 točki. Če ekipa prekorači seštevek 2-kratne časovnice, ki je predvidena za orientacijo, in mrtvega časa, ki je predviden za naloge, je diskvalificirana. (2 x časovnica za prehojeno progo + 20 minut = meja diskvalifikacije)

V kategoriji solo se čas ne točkuje. Tekmovalci, ki za isto število najdenih kontrolnih točk potrebujejo manj časa, so uvrščeni pred tekmovalci, ki za pot porabijo več časa. Tekmuje se po uradnih pravilih IOF (International Orienteering Federation).

35. člen

Za vsak pravilno rešen topografski test ekipa dobi največ 25 točk. Največje možno število točk za posamezno vprašanje je navedeno ob vprašanju. Pri topografskem testu lahko ekipa doseže maksimalno 125 točk.

36. člen

Pri testu iz prve pomoči lahko ekipa doseže maksimalno 80 točk.

37. člen

Pri prehodu minskega polja dobi ekipa, ki je v kategoriji najbližje zadela končno točko, 100 točk. Ostale ekipe v kategoriji dobijo sorazmerno manj točk, pri čemer dobijo 0 točk ekipe, ki presežejo maksimalno dovoljeno razdaljo, določeno s strani organizatorja, od končne točke. 

38. člen

Za vsak pravilno sprejet znak pri signalizaciji dobi ekipa 4 točke. Če ekipa besedilo odda v času ene minute ali hitreje, dobi za čas 100 točk, za vsako sekundo preko ene minute pa se odšteje ena točka. Če ekipa oddaja besedilo 2 min 40 sek ali počasneje, dobi za signalizacijo 0 točk. Če je ekipa 13 ali več znakov sprejela napačno, dobi za signalizacijo 0 točk. Pri signalizaciji lahko ekipa doseže maksimalno 200 točk.

Določbe tega odstavka se uporabljajo le za kategorijo NOT afraid. V tej kategoriji za vsak pravilno sprejet znak pri signalizaciji ekipa dobi 4 točke. Če ekipa besedilo odda v času dveh minut ali hitreje, dobi za čas 100 točk, za vsako sekundo preko dveh minut pa se odšteje ena točka. Če ekipa oddaja besedilo 3 min 40 sek ali počasneje, dobi za signalizacijo 0 točk. Če je ekipa 13 ali več znakov sprejela napačno, dobi za signalizacijo 0 točk. Pri signalizaciji lahko ekipa doseže maksimalno 200 točk.

39. člen

Pri hitrostni etapi dobi najhitrejša ekipa v kategoriji 100 točk. Ostale ekipe v kategoriji dobijo sorazmerno manj točk, pri čemer dobijo 0 točk ekipe, ki presežejo skrajni čas (časovnica) določen s strani organizatorja.

40. člen

Število možnih točk na KT plus je odvisno od naloge in je lahko med 0 in 100 točk za opravljeno nalogo.

6. DISKVALIFIKACIJE

41. člen

Med orientacijskim pohodom ekipa ali solo tekmovalec ne sme uporabljati prevoznih sredstev. Ekipa, ki časovnico prekorači za več, kot je opisano v 33. členu, je diskvalificirana. Ekipa ali tekmovalec v solo kategoriji je lahko diskvalificiran zaradi kršenja propozicij ali netaborniškega vedenja. Če se katerikoli član ekipe ne vede v skladu z obvezo, so lahko diskvalificirane vse ekipe ali osebe, ki jih veže obveza.

7. PRITOŽBE

42. člen

Ob morebitni nepravilnosti rezultatov se ekipa lahko pritoži najkasneje eno uro pred uradno razglasitvijo rezultatov. Pritožbe v kategoriji solo so možne najkasneje 15 minut po prihodu zadnjega tekmovalca na cilj. Organizator mora na pritožbo odgovoriti pred razglasitvijo rezultatov.

8. RAZGLASITEV REZULTATOV

43. člen

Razglasitev rezultatov je najkasneje šest ur po prihodu zadnje ekipe na cilj. Solo tekmovalci imajo razglasitev rezultatov najkasneje eno uro po prihodu zadnjega tekmovalca na cilj.

44. člen

Prvouvrščene ekipe prejmejo pokal ali praktične nagrade. Prve tri ekipe v kategoriji prejmejo diplome. Vsak udeleženec NOT-a dobi našitek.

8.1. PREHODNI POKAL

45. člen

Rod, ki doseže skupno zmago, prejme prehodni pokol. Skupno zmago doseže tisti rod, katerega ekipe so skupno zbrale največje število točk. Štejejo rezultati najboljše ekipe iz vsake od kategorij, razen kategorije solo. Prehodni pokal imajo prejemniki v uporabi eno leto in so ga naslednje leto organizatorjem dolžan prinesti nazaj. V letu, ko ima zmagovalni rod prehodni pokal v lasti, je zanj odgovoren in mora v primeru večje poškodbe ali uničenja pokala organizatorju pokriti nastale stroške oziroma plačati odškodnino v višini vrednosti pokala. Če rod doseže skupno zmago tri leta zapored, prehodni pokal obdrži.

9. KONČNE ODLOČBE

46. člen

Organizacijska ekipa si pridržuje pravico do sprememb in tolmačenja propozicij. Propozicije so bile sprejete na seji OU RMT dne 21. 12. 1982. Propozicije so bile znova dopolnjene in sprejete na seji RU dne 3. 1. 2023.